De MIVB verduidelijkt vervoersregels voor meer veiligheid

De MIVB past haar vervoersregels aan. De Brusselse regering keurde de tekst goed. Die verduidelijkt een aantal bepalingen van de vorige tekst door het gedrag dat wel en niet is toegestaan op het MIVB-net meer in detail te beschrijven. Het doel is de veiligheid verder te verbeteren door ongeoorloofd, sanctioneerbaar gedrag en de bevoegdheden van veiligheidsmedewerkers te specificeren, en een aangenamere sfeer tussen reizigers aan te moedigen.

Het huidige besluit van de Brusselse regering van 13 december 2007 legt de regels vast waaraan de reizigers zich moeten houden wanneer ze gebruik maken van de infrastructuur en de voertuigen van de MIVB. De Brusselse regering keurde zopas in tweede en laatste lezing het ontwerp van besluit tot wijziging en bijwerking van dit besluit van 13 december 2007 goed.

Ongeoorloofd gedrag verduidelijken

De tekst die door de Brusselse regering werd goedgekeurd, specificeert en detailleert een aantal punten van het besluit dat momenteel van kracht is en dat van toepassing is op het MIVB-net en -infrastructuur.

Het doel van dit gewijzigde besluit is eenvoudig: verduidelijken wat verboden is voor de reizigers en welke sancties erop staan. Op die manier wil de MIVB het veiligheidsgevoel op haar net versterken door iedereen te wijzen op ongeoorloofd gedrag dat andere reizigers zou kunnen schaden. Het doel is ook om de transparantie te vergroten over wat wel en niet gesanctioneerd wordt en het belang van een aangename rit voor de reizigers voorop te stellen, zodat iedereen in de best mogelijke omstandigheden kan reizen en er geen ruimte meer is voor twijfel bij de interpretatie van ongeoorloofd gedrag.

Deze verboden worden nu nauwkeurig beschreven aan de hand van bepaalde houdingen en gedragingen. Zo is het bijvoorbeeld verboden de openbare orde of veiligheid te verstoren door meer dan één zitplaats in te nemen of door in- en uitgangen en roltrappen te blokkeren.

Het gewijzigde besluit gaat dieper in op voorwerpen die door hun omvang, aard of geur reizigers kunnen verwonden, bevuilen of blootstellen aan reëel gevaar. Zo wordt er reizigers op gewezen dat ze hun bagage of rugzak op de grond moeten zetten als die een risico inhoudt om iemand te verwonden. ​

Interacties tussen reizigers worden ook gedetailleerder beschreven. In het vorige besluit stond dat het verboden was om reizigers te storen door ongewenst lichamelijk contact. De tekst die de regering goedkeurde en die dit besluit vervangt, gaat verder en stelt dat het gaat om ongewenst gedrag met een seksuele connotatie, dat fysiek, verbaal of non-verbaal wordt geuit en dat tot doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon aan te tasten en, in het bijzonder, een bedreigende, vijandige, beledigende, vernederende of kwetsende omgeving creëert.

Het verstoren van de openbare orde of de persoonlijke veiligheid ​ door het gebruik van drugs en alcohol wordt toegevoegd aan het huidige verbod dat het alleen heeft over onder invloed zijn. Dit is een zeer belangrijk element voor de MIVB, gezien de situatie van de laatste maanden op haar netwerk, met een toename van het aantal meldingen over drugsgebruikers.

Bedelen in voertuigen, aan haltes en in gecontroleerde zones van stations is verboden als het op een opdringerige of agressieve manier gebeurt.

De competenties van de medewerkers versterken

De aangepaste tekst verduidelijkt en breidt ook de bevoegdheden van veiligheidsmedewerkers uit, zodat ze gedrag dat de veiligheid van reizigers in gevaar brengt of een negatieve invloed heeft op hun reis, kunnen sanctioneren. De verduidelijkingen versterken de positie van de medewerkers doordat er minder ruimte is voor dubbelzinnigheid.

Om de veiligheid van de gebruikers en het MIVB-personeel te verbeteren geeft het nieuwe besluit het veiligheidspersoneel ook de bevoegdheid om boetes uit te schrijven aan wie zich niet houdt aan de vervoersregels binnen een straal van 15 meter rond de MIVB-infrastructuur.

Tot slot zijn de bedragen van de administratieve boetes herzien en verduidelijkt. Daarbij wordt rekening gehouden met het feit of het al dan niet om een recidivist gaat en met de leeftijd van de overtreder.

Het nieuwe vervoersreglement zal tegen de zomer van kracht zijn.

 

“De regels respecteren is essentieel, niet alleen voor je eigen veiligheid maar ook voor die van anderen. Deze nieuwe regels verduidelijken goed en slecht gedrag op een transparante manier. Het is een instrument om incidenten te voorkomen en een aangenamere sfeer te bevorderen, maar het is ook een reglementaire basis die onze medewerkers in staat zal stellen om ongepast gedrag in het openbaar vervoer sneller te sanctioneren", legt Brieuc de Meeûs, CEO van de MIVB, uit.
Elke Van den Brandt: “Iedereen moet zich comfortabel, welkom en veilig kunnen voelen op het hele MIVB-net. Daarom heeft de MIVB, naast de nieuwe regelingen op het terrein (verhoogde aanwezigheid van veiligheidsteams en sociale patrouilles in de stations ter ondersteuning van de vrijwilligerssector), die in de komende maanden operationeel zullen zijn, haar regels verduidelijkt. De regels zijn nu duidelijker voor alle gebruikers van de MIVB, zijn aangepast aan het nieuwe problematische gedrag dat op het net wordt vastgesteld en laten geen twijfel bestaan over de interpretatie van ongeoorloofd gedrag door het personeel”.

 

 

 

 

Over MIVB

De Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) is de grootste Belgische onderneming voor stedelijk openbaar vervoer. Ze bedient de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en 11 randgemeenten. Haar werkterrein omvat een oppervlakte van 241,5 km². Ze verzorgt de verplaatsingen van een bevolking van meer dan 1,2 miljoen inwoners waarbij men nog duizenden pendelaars kan rekenen. Het MIVB-net telt 4 metrolijnen, 18 tramlijnen, 54 buslijnen, 11 nachtbuslijnen en een vervoerdienst voor personen met een beperking. 

MIVB
Koningsstraat 76
1000 Brussel